STEMWIJZER
voor de toekomst


Standpunten van de Partij van de Arbeid

Op deze pagina zijn de standpunten overgenomen van de officiële website van de PvdA betreffende de maatregelen die genomen moeten worden.
Kijk ook op de website voor alle standpunten van de partij.

Erkenning probleem

Standpunt begroting: We moeten de groei stimuleren.
Standpunt economie: De PvdA wil een economie die de toekomst aankan. Centraal daarin staan daarin volledige werkgelegenheid en een verzorgingsstaat voor iedereen. Een economie van de toekomst is ook een circulaire economie.

Energie

Standpunt duurzaamheid: In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Mochten inspanningen van VS en China, ondanks Parijs, toch niet in lijn zijn met die van de EU, dan zetten we ons in voor CO2-grensheffingen.

Belasting

Standpunt begroting: We moeten de groei stimuleren en de werkloosheid bestrijden, in Nederland en in Europa. Bij het op orde brengen van overheidsfinanciën moeten daarom financiële, economische én sociale factoren voortaan in onderlinge samenhang worden gewogen. Niet blindstaren op cijfers, maar oog houden voor mensen.

Circulaire maatschappij

Standpunt duurzaamheid: De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen, voor een Europees verbod op microplastic, voor duurzame voedselproductie.

Milieu en duurzaamheid: Nu gooien we nog veel te veel spullen weg. Dat is echt zonde – van vrijwel al ons afval kunnen we weer nieuwe goederen maken. Daarom heb ik het kabinet gevraagd een Rijksbreed programma voor circulaire economie op te stellen.

Vrije markt

Standpunt TTIP: De PvdA is er van overtuigd dat een vrijhandelsakkoord dat voldoet aan onze voorwaarden van grote meerwaarde is voor Nederland en de EU. Voor onze economische positie ten opzichte van landen zoals China, Brazilië en India is samenwerking met de VS van essentieel belang. Het wegnemen van handelsbarrières is voor een exportland als Nederland een goede ontwikkeling en het zal economische groei en werkgelegenheid opleveren.

Multinationals

Standpunt geen.

Europese Unie

Standpunt Europa: De EU is er echter nog te veel voor de markt, te weinig voor de mensen. Dat moet anders. Het is geen tijd voor grote federalistische stappen of het terugtrekken achter de dijken, maar voor daadkrachtig optreden. De Europese Unie moet weer zij aan zij staan met de burgers van de EU, en mensen hoop op een betere toekomst bieden. Dit kan door zich te richten op cruciale zaken zoals het bevorderen van werkgelegenheid en goed werk, het beheersbaar maken van het vluchtelingenvraagstuk en de migratie, en het aanpakken van belastingontwijking.

Gezin

Standpunt jeugdzorg: De behoeften van het gezin staan hierbij voorop, door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen.

Immigratie

Standpunt asielbeleid: Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke en snelle procedure en fatsoenlijke opvang. Kinderen verdienen daarbij onze speciale aandacht. Mensen die naar Nederland willen komen voor bijvoorbeeld partnermigratie, werk of studie moeten voldoen aan voorwaarden, maar mogen niet tegen onmogelijke hindernissen oplopen.

Religie

Geen integratie: De PvdA staat voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie.