STEMWIJZER
voor de toekomst


Klimaat


In het kort: Steeds meer mensen verbruiken steeds meer fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot neemt almaar toe. Hierdoor warmt de aarde steeds sneller op. Als we onze levensstijl drastisch wijzigen kan de opwarming beperkt blijven tot 2 °C in 2050. Wereldwijd zijn er dan 400 milieuvluchtelingen grotendeels door de opwarming. De kans dat het lukt, is klein. Ons economisch systeem moet sterk wijzigen en de bevolkingsomvang moet sterk inkrimpen. Lukt het niet dan zullen grote delen van onze aarde onbewoonbaar worden met een ongekend aantal vluchtelingen.


Temperatuurstijging

De gemiddelde temperatuur op aarde wordt sinds 1880 bijgehouden. De temperatuur is sindsdien 1,1 °C gestegen (2017). Volgens de NASA komt dat vooral door de uitstoot van CO2. Een gemiddelde temperatuurstijging van de aarde van meer dan 2 °C brengt grote veranderingen met zich mee; zeespiegelstijging (tussen 26 en 82 cm), toename van droogte- en hitteperioden en extreme neerslag. De toename van CO2 is grotendeels het gevolg van menselijk handelen: verbranding van aardolie, aardgas en kolen, productie van cement, landbouw, veeteelt en ontbossing. Voor een maximale stijging van 2 °C moet in 2050 wereldwijd de uitstoot van CO2 verminderd zijn met 50 tot 85% ten opzichte van 1990. Bron: Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC 2014).

CO2  


CO2 absorbeert infrarode straling. De ingestraalde zonnewarmte op de aarde kan daardoor minder terug naar de ruimte. Het menselijk handelen is verantwoordelijk voor bijna 6% van de totale aardse CO2-uitwisseling. Van de 6% koolstofdioxide (3,2 gigaton) wordt twee procent gecompenseerd door permanente opname in de diepere waterlagen van de oceaan. De overige vier procent heeft sinds het begin van de industriële revolutie geleid tot een stijging van de CO2-concentratie van circa 280 ppm tot 403 ppm in 2016. (bron Wikipedia)

Klimaatverdrag

De industrielanden zijn in 1997 overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2, in 2020 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van 1990. De percentages verschillen van land tot land; Nederland moet 6% minder uitstoten. De Europese Unie heeft daarnaast afgesproken (2007) dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent moet zijn verminderd waarbij drie doelstellingen:

  1. 20% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (dit kan oplopen tot 30% wanneer er een internationaal klimaatakkoord wordt gesloten)
  2. 20% minder energieverbruik
  3. 20% van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie

Gevolgen

Men verwacht door klimaatverandering en overbevolking in 2050 wereldwijd 400 miljoen milieuvluchtelingen. Delen van de ijsmassa's van gletsjers en Antarctica en Groenland zullen gaan smelten. De zeespiegel gaat stijgen en het klimaat zal sterk veranderen. De dijken moeten worden verhoogd. De woestijnen zullen uitbreiden. Het ecologisch evenwicht kan veranderen waardoor bepaalde plaaginsecten (malariamuskiet, sprinkhaan) zich kunnen uitbreiden naar gebieden waar zij voorheen niet voorkwamen. Na 2050 zal zelfs bij 80% CO2-reductie de temperatuurverhoging doorgaan.

Oplossing

Wannneer bijvoorbeeld de bevolkingomvang in de ontwikkelde landen 10% krimpt zal de uitstoot van CO2 ook 10% krimpen. Naomi Klein stelt in No Time: Wij moeten fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas afzweren én afstappen van het idee van oneindige economische groei. Vóór 2017 zullen wij de CO2-emissies onder controle moeten hebben anders is doelstelling van maximaal 2 °C opwarming in 2050 niet haalbaar. Zo niet, dan zal de natuur onze levensstijl wijzigen door de bovenstaande gevolgen uitvergroot over ons heen te storten.